تلفن تماس پشتیبانی 24/7 03132669303
پل خواجو اصفهان پل خواجویکی ازپل های تاریخی شهراصفهان بوده که درشرق سی وسه پل،برروی رودزاینده رودواقع شده است.این پل درانتهاى خیابان کمال اسماعیل اصفهانى وانتهاى خیابان خواجو،واقع شده است ونزدیک ترین مکان دیدنی به هتل زنده رود اصفهان است . این پل که دردوره صفویه یکی اززیباترین پل های جهان به شمارمی رفت،به دستورشاه […]
سی و سه پل
معرفی کامل جاذبه گردشگری سی و سه پل سی وسه پل پلی است بر روی زاینده رود اصفهان که 33 دهانه، 295 متر طول و 14 متر عرض دارد . این پل شاهکاری بی‏نظیر از آثار دوره سلطنت شاه‏ عباس اول است، به هزینه و نظارت سردار معروف او الله ‏وردی‏خان بنا شده است بنابراین به […]

zenderoodhotel © 1399 - 1400